Legislație

Legislație Tehnică

Legislatie in investitii

Lege 215 1997 privind Casa Sociala a Constructurilor

Lege 319 2006 a securitatii si sanatatii in munca

Lege 333 2003 privind paza obiectivelor, binurilor, valorilor si protectia persoanelor

Lege 422 2001 privind protejarea monumentelor istorice

Legea nr.159 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372 2005

Normativ P130 1999 privind comportarea in timp a constructiilor

Ordin 80 2009 pentru aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila

Ordin 154 2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigentilor de santier

Ordin 245 2002 privind realizarea bilanturilor energetice

Ordin 839 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ordin 1496 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

Ordonanta 20 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

 Ordonanta de urgenta 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Hotarare 28 2008 Privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice

Hotarare 273 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Hotarare 300 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

 Hotarare 301 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333 2003 privind paza obiectivelor

Hotarare 766 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

Hotarare 834 1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat

Hotarare 925 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor

Hotarare 925 2006 Privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG 34 2006

Lege 7 1996 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

 Lege 10 1995(r1)

Lege 15 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale

Lege 50 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Lege 64 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

Lege 213 1998 privind bunurile proprietate publica