Legislatie Tehnica

Legislatie in investitii
Lege 215 1997 privind Casa Sociala a Constructurilor
Lege 319 2006 a securitatii si sanatatii in munca
Lege 333 2003 privind paza obiectivelor, binurilor, valorilor si protectia persoanelor
Lege 422 2001 privind protejarea monumentelor istorice
Legea nr.159 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372 2005
Normativ P130 1999 privind comportarea in timp a constructiilor
Ordin 80 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
Ordin 154 2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigentilor de santier
Ordin 245 2002 privind realizarea bilanţurilor energetice
Ordin 839 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Ordin 1496 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
Ordonanta 20 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
Ordonanta de urgenta 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Hotarare 28 2008 Privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice
Hotarare 273 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
Hotarare 300 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile Hotarare 301 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333 2003 privind paza obiectivelor
Hotarare 766 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
Hotarare 834 1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat
Hotarare 925 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor
Hotarare 925 2006 Privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG 34 2006
Lege 7 1996 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare Lege 10 1995(r1)
Lege 15 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale
Lege 50 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Lege 64 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil
Lege 213 1998 privind bunurile proprietate publica